Позика

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АБЕКОР» (далі – Товариство/Компанія або ФК Абекор), скорочене найменування: ТОВ «ФК «АБЕКОР» має право надавати послуги з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту на підставі ліцензії, що видана розпорядженням Нацкомфінпослуг №3339 від 01.08.2017 року (строк дії: безстрокова). Відомості про яку розміщено в Державному реєстрі фінансових установ, що знаходиться на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.

Порядок та умови надання послуг з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту:

Порядок надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (далі – кредит) визначено Внутрішніми правилами ФК Абекор про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Умови надання кредиту клієнту (фізична особа, фізична особа - підприємець або юридична особа, яка отримує або має намір отримати фінансову послугу) визначається кредитним договором, що укладається між клієнтом та ФК Абекор у письмовій формі, шляхом його підписання. Типову форму кредитного договору можна переглянути тут.

Для отримання кредиту клієнт надає до ТОВ «ФК «Абекор»:

  • заяву, що складається в довільній формі та повинна містити суму кредиту, його цільове призначення, терміни погашення і форми забезпечення та інше;

  • документи, що необхідні для проведення належної перевірки клієнта за переліком, що надається йому ФК Абекор після отримання вищезазначеної заяви;

  • інші документи згідно переліку, що визначений в п.2.5.3 Правил надання кредиту.

Загальна вартість кредиту (сума загального розміру кредиту та загальних витрат за кредитом) визначається:

  • в паспорті споживчого кредиту, що формується та надається ФК Абекор споживачу до укладання договору про надання споживчого кредиту, на підставі заяви споживача щодо надання йому кредиту;

  • в довідках, листах або будь-яким іншим доступним для клієнта чином, що формується та надається клієнту до укладання кредитного договору (не споживчий кредит), на підставі заяви клієнта щодо надання йому кредиту.

Розмір процентної ставки за користування кредитом може становити від 5 до 40 відсотків річних від загальної суми кредиту, що визначається залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом та інших факторів, та за спільною згодою клієнта і ФК Абекор погоджуються шляхом укладання між ними кредитного договору.

Проценти нараховуються на фактичну суму заборгованості за кредитом, починаючи з дня надання кредиту (не включаючи цей день) та до дати повного погашення (включаючи цей день).

Нараховування процентів за договором про надання фінансової послуги, за винятком випадку застосування ануїтетної схеми погашення кредиту, здійснюється щомісяця, якщо інше не передбачено договором, методом «факт/360». У випадку, якщо договором про надання фінансової послуги встановлено ануїтетну схему погашення кредиту, нарахування процентів здійснюється за методом «30/360».

Найменування особи, яка надає посередницькі послуги: посередники відсутні.

Наявність у клієнта права на відмову від кредитного договору та строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від кредитного договору, а також інші умови використання права на відмову від кредитного договору:

Позичальник-фізична особа має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення кредитного договору відмовитися від кредитного договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися від кредитного договору він повідомляє ФК Абекор у письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством) до закінчення 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення кредитного договору. Позичальник-фізична особа має право подати повідомлення про відмову від кредитного договору особисто або через представника, за умови, що таке повідомлення засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.

Протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від кредитного договору Позичальник-фізична особа зобов'язаний повернути ФК Абекор грошові кошти, одержані згідно з цим Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором. Позичальник-фізична особа не зобов'язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв'язку з відмовою від кредитного договору.

Відмова від кредитного договору є підставою для припинення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг, що були визначені як обов'язкові для отримання кредиту (якщо такі були) та ФК Абекор або третя сторона зобов'язані повернути Позичальнику-фізичній особі кошти, сплачені ним за такі додаткові чи супутні послуги (якщо такі були), не пізніш як протягом 14 календарних днів з дня подання письмового повідомлення Позичальником про відмову від кредитного договору, якщо такі послуги не були фактично надані до дня відмови від кредитного договору.

Позичальник юридична особа або фізична особа –підприємець не має прав на відмову від кредитного договору.

Наявність у клієнта права розірвати чи припинити кредитний договір:

Розірвання клієнтом кредитного договору допускається лише за згодою сторін, за виключенням права клієнта-фізичної особи на відмову від кредитного договору наведеного вище.

Також, кредитний договір може бути розірвано за рішенням суду на вимогу клієнта, у разі істотного порушення договору ФК Абекор та в інших випадках, встановлених законом.

Права дострокового виконання кредитного договору, а також наслідки таких дій:

Клієнт має право достроково повністю або частково погасити кредит, повідомивши про це ФК Абекор за 3 (три) банківських дні до дати такого погашення.

У разі дострокового повернення споживчого кредиту клієнт сплачує ФК Абекор проценти за користування кредитом за період фактичного користування кредитом.

В момент дострокового погашення кредиту відповідні зобов’язання клієнта є виконаними та припиняються. У разі повного повернення кредиту, сплати процентів за користування кредитом в повному обсязі відповідний кредитний договір є припиненим.

Порядок внесення змін та доповнень до кредитного договору:

Зміни та доповнення до кредитного договору вносяться:

за згодою сторін, шляхом укладання відповідних договорів про внесення змін до кредитного договору;

за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених законом.

Істотним є таке порушення стороною кредитного договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги:

Фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку дії кредитного договору. Встановлений договором розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшено ФК Абекор в односторонньому порядку.

Порядок вирішення спорів між клієнтом та ФК Абекор:

Усі спірні питання та/або розбіжності, що виникають між ФК Абекор та клієнтами, вирішуються шляхом взаємних консультацій та переговорів між ними.

У випадку неможливості врегулювання спорів між ФК Абекор та клієнтом шляхом переговорів, для їх вирішення клієнт може звернутися до компетентного державного органу (органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності ФК Абекор або суду, відповідно до вимог чинного в Україні законодавства.

Законодавство не передбачає застосування ФК Абекор гарантійних фондів чи компенсаційних схем, для виконання ним зобов’язань з надання кредитів, та такі в останнього відсутні.

Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг:

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АБЕКОР» - 04080, Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 82а, корп. Б, офіс 144. Телефон: (044) 206-85-70 (згідно тарифів на послуги зв’язку, що визначені ПАТ «Укртелеком»). Електронна пошта: abekorfc@ukr.net

Контактна інформація органів, які здійснюють державне регулювання щодо діяльності ТОВ «ФК «АБЕКОР»:

Національний банк України
адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9
тел: 0-800-505-240
e-mail: nbu@bank.gov.ua

Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві
e-mail: zvernen@dpss.gov.ua
адреса: 04053, м. Київ, вул. Некрасовська, 10/8