Переказ коштів

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АБЕКОР» (далі – Товариство/Компанія або ФК Абекор), скорочене найменування: ТОВ «ФК «АБЕКОР» надає послуги з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків на підставі ліцензії, що видана Товариству Національним банком України за рішенням № 28 від 22.06.2015 року (строк дії: безстрокова). Відповідні відомості установ згідно витягу з нього від 17.02.2021р. внесені Національним банком України до Державного реєстру фінансових, що знаходиться на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.

ТОВ «ФК «АБЕКОР» є учасником наступних платіжних систем (далі разом – платіжні системи):

ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОЇ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» (далі – ВПС), платіжною організацією якої є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА», код за ЄДРПОУ 35780941, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Межигірська, буд.82-А, корп. Б, офіс 309;

ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОЇ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ «ЛЕО», платіжною організацією якої є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ», код за ЄДРПОУ 39010283, місцезнаходження: 03148, м. Київ, пр. Леся Курбаса, буд. 2-Г.

ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОЇ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ "FLASHPAY", платіжною організацією якої є ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФАМІЛЬНИЙ", код за ЄДРПОУ 20042839, місцезнаходження: 03039, м. Київ, пр-т Голосіївський, будинок 26-А.

Порядок (умови) здійснення переказу коштів, строки зарахування коштів отримувачам:

Порядок (умови) здійснення переказу коштів, строки зарахування коштів отримувачам, визначаються Правилами роботи платіжних систему учасником яких є ТОВ «ФК «АБЕКОР», внутрішніми правилами переказу коштів ФК Абекор та умовами договорів, що укладаються з користувачами (отримувачами та платниками) про надання послуг з переказу коштів, посилання для перегляду яких наведено нижче.

Ділові відносини з фізичними особами-ініціаторами переказів коштів встановлюються шляхом прийняття (акцептування) ними Публічної пропозиції (оферти) на укладення Договору про надання послуг з переказу коштів, що розміщується в мережі Інтернет за посиланням Public Agreement Abekor, та відображається на екранах програмно-технічних комплексів самообслуговування(якщо ініціювання платежу здійснюється через ПТКС), які використовуються ТОВ «ФК «АБЕКОР» для прийняття платежів та/або на сайті якщо ініціювання платежу здійснюється платником через сайт/мобільний додаток https://easypay.ua).

Ділові відносини з юридичними особами-отримувачами платежів встановлюються шляхом прийняття (акцептування) ними Публічної пропозиції (оферти) на укладення Договору про надання послуг з приймання та переказу платежів або шляхом укладення Договору про надання послуг з приймання та переказу платежів, що викладається в формі єдиного письмового документу.

Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг та строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору. Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій:

Скасування переказу (відмова від договору) може здійснюватися на вимогу Платником протягом 30 хвилин з моменту відправлення за місцем його відправлення через пункт надання фінансових послуг ФК Абекор, у разі якщо переказ не був відправлений. Скасування переказу здійснюється на суму переказу та суму комісійної винагороди при пред’явленні платником паспорту або іншого документу, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів, що засвідчує особу та документа на переказ ВПС про здійснення операції переказу.

У разі допущення користувачем помилки при заповненні реквізитів документа на переказ платник звертається до ФК Абекор за контактним телефоном або адресою, що вказані на квитанції, з заявою (з усною або письмовою-складається за встановленою Правилами платіжної системи форою, що надається користувачу від ФК Абекор в момент його звернення) для уточнення реквізитів та повторного проведення переказу, скасування або повернення переказу

Повернення коштів за незавершеним переказом, неналежним або помилковим переказом, що обліковуються на рахунку за нез'ясованими операціями з переказу, здійснюється Учасником ВПС за вибором користувача після його верифікації, ідентифікації, як готівкою, так і шляхом зарахування на зазначений платником рахунок в банку на підставі письмової заяви на повернення переказу з додатком до неї квитанції (чеку) про здійснення переказу готівки.

Повернення переказу (платежу) платнику, якщо переказ не був отриманий отримувачем, здійснюється за місцем відправлення переказу, на підставі заяви Платника не раніше наступного дня з моменту здійснення відправлення переказу. Повернення переказу здійснюється на суму переказу при пред’явленні Платником паспорту або іншого документу, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів, що засвідчує особу та квитанції про здійснення операції переказу (платежу). Комісійна винагорода сплачена Платником не повертається.

Отримувач має право розірвати договір в односторонньому порядку, шляхом направлення ФК Абекор письмового повідомлення, не пізніше ніж за 60 календарних днів до передбачуваної дати його розірвання. При цьому Договір вважається розірваним з дати повного виконання Сторонами своїх зобов’язань та проведення всіх взаєморозрахунків по договору про надання послуг з переказу коштів, якщо інші умови не будуть встановлені в такому договорі за спільною згодою Отримувача та ФК Абекор.

Користувач не має прав на дострокове виконання ним умов договору про дання послуг з переказу коштів.

Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується): не застосовується (обмеження відсутні). При цьому договори про надання послуг з переказу коштів, що укладається з платниками як правило виконуються в момент ініціювання платником платежу.

Порядок внесення змін та доповнень до договору:

ФК Абекор має право ініціювати внесення змін в Публічну пропозицію, повідомивши про це Користувача не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до запланованої дати внесення таких змін, шляхом розміщення зазначеної інформації на офіційному сайті ФК Абекор в мережі Інтернет за адресою http://fkabecor.com.ua/. Таке повідомлення користувача вищезазначеними способами прирівнюється до отримання ним пропозиції про внесення змін до Публічної пропозиції/Договору. Якщо користувач, який отримав пропозицію про внесення змін до Публічної пропозиції у межах строку для відповіді (у випадку незгоди із пропозицією про внесення змін в Публічну пропозицію, Користувач вправі протягом 7 (семи) календарних днів з дня отримання такої пропозиції відмовитись від Договору), продовжує користуватися послугами ФК Абекор, такі дії засвідчують його згоду з внесенням змін до Публічної пропозиції та їх прийняття ним.

При цьому всі істотні умови договору (предмет договору, ціна договору(вартість послуг), інші), що викладені та підписані користувачем в акцепті до Публічної пропозиції, можуть змінюватися сторонами виключно шляхом укладення між ФК Абекор та користувачем договору про внесення змін, що викладається в письмовій формі та скріплюється підписами уповноваженого представника ФК Абекор та користувачем (уповноваженим представником користувача, що діє на законних підставах).

Збільшення фіксованої процентної ставки за договором про надання послуг з переказу платежів без письмової згоди споживача(користувача) фінансової послуг – є неможливим.

Найменування особи, яка надає посередницькі послуги: Посередники відсутні. При цьому переказ коштів здійснюється ФК Абекор в платіжних системах, учасником яких він є. У разі ініціювання користувачем платежу з використанням електронних платіжних засобів або з метою зарахування платежу на електронний платіжний засіб, еквайринг за цими операціями здійснюється банком-еквайром, на підставі відповідного договору між ФК Абекор та банком-еквайром, при цьому користувач не сплачує будь-які кошти банку-еквайру, оскільки зазначені послуги сплачуються ФК Абекор самостійно, для можливості надання послуг користувачу.

Найменування отримувачів коштів, на користь яких здійснюються перекази коштів та з якими укладені відповідні договори (за наявності таких договорів) - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК".

Вартість послуг ТОВ «ФК «АБЕКОР» з переказу коштів (розмір комісійної винагороди/плата за здійснення операції) / загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат:

що сплачується отримувачами становить від 0 гривень і більше, яка визначається залежно від обсягу цих переказів, їх середнього чеку, вартості послуг банка-еквайра, що забезпечує проведення операцій ініційованих з використанням електронних платіжних засобів, умов щодо обмеження розміру винагороди з платника, інших умов, та за спільною згодою отримувача і ФК Абекор (остаточна вартість послуг ФК Абекор) погоджується ними шляхом укладання договору про надання послуг з переказу платежів;

що сплачуються фізичними особами-платниками при ініціюванні переказу коштів становить від 0 гривень але не більше 1000,00 гривень за один переказ, через:

- програмно-технічні комплекси самообслуговування, які використовуються ТОВ «ФК «АБЕКОР» для прийняття платежів, розраховується в залежності від виду послуг (постачальника послуг), суми платежу та демонструється ініціатору переказу на моніторі платіжного пристрою до внесення коштів;

- сайт в мережі Інтернет за адресою:  https://easypay.ua розраховується в залежності від виду послуг, суми платежу та демонструється ініціатору переказу перед введенням ним реквізитів свого електронного платіжного засобу.

Місця розташування програмно-технічних комплексів самообслуговування ТОВ "ФК «АБЕКОР» (за наявності): Програмно-технічні комплекси самообслуговування не використовуються ТОВ «ФК «АБЕКОР».

Порядок вирішення спорів між учасниками та користувачами платіжних систем.

Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг.

Всі спори, які виникають між учасниками (ФК Абекор) та користувачами платіжних систем (платниками/отримувачами) вирішуються шляхом взаємних консультацій та переговорів між ними.

Користувачі платіжних систем та/або інші заінтересовані особи, для з’ясування спорів внаслідок невиконання або неналежного виконання зобов'язань ФК Абекор, мають право звертатися із відповідним запитом до платіжної організації платіжної системи, в якій здійснювався переказ коштів цим користувачем. Яка після отримання відповідного запиту, зобов'язана протягом 10 робочих днів розглянути цей запит та надати відповідь.

У випадку неможливості врегулювання спорів між ФК Абекор та користувачами платіжних систем (платниками, отримувачами) шляхом переговорів, для їх вирішення користувач може звернутися до компетентного державного органу (органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності ФК Абекор) або суду, відповідно до вимог чинного в Україні законодавства.

Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства.

У разі нездатності своєчасного та повного завершення/виконання переказу коштів в ВПС учасником якої є ФК Абекор, за такими зобов’язаннями ФК Абекор розрахунок проводить платіжна організація ВПС, відповідно до умов укладених договорів про участь у ВПС, між ФК Абекор та платіжною організацією ВПС. Що гарантує своєчасне та в повному обсязі виконання ФК Абекор взятих на себе зобов’язань з переказу коштів.

Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг:

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА», що є платіжною організацією ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОЇ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» - 04080, м. Київ, вул. Межигірська, буд.82-А, корп. Б, офіс 309,

або

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АБЕКОР» - 04080, Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 82а, корп. Б, офіс 144. Телефон: (044) 206-85-70 (згідно тарифів на послуги зв’язку, що визначені ПАТ «Укртелеком»). Електронна пошта: abekorfc@ukr.net

Найменування валют переказу коштів: Національна валюта України гривня.

Пункти приймання та виплати готівки: ТОВ «ФК «АБЕКОР», які використовуються для здійснення переказу коштів: не має.

Під час надання послуг з переказу коштів ТОВ «ФК «АБЕКОР» на законних підставах використовує торговельну марку (знак для товарів та послуг) 

Контактна інформація органів, які здійснюють державне регулювання щодо діяльності ТОВ «ФК «АБЕКОР»:

Національний банк України
адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9
тел: 0-800-505-240
e-mail: nbu@bank.gov.ua

Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві
e-mail: zvernen@dpss.gov.ua
адреса: 04053, м. Київ, вул. Некрасовська, 10/8