Фінансовий лізинг

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АБЕКОР» (далі – Товариство/Компанія або ФК Абекор), скорочене найменування: ТОВ «ФК «АБЕКОР» має право надавати послуги фінансового лізингу на підставі ліцензії, що видана розпорядженням Нацкомфінпослуг № 2941 від 27.06.2017 року (строк дії: безстрокова). Відомості про яку розміщено в Державному реєстрі фінансових установ, що знаходиться на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.

Порядок та умови надання послуг фінансового лізингу:

Порядок надання послуг фінансового лізингу визначено Внутрішніми правилами ФК Абекор про надання фінансового лізингу.

Умови надання послуг фінансового лізингу визначаються в договорі фінансового лізингу, що укладається між клієнтом та ФК Абекор у письмовій формі, шляхом його підписання. Типову форму договору фінансового лізингу можна переглянути тут.

Для отримання послуг фінансового лізингу клієнт надає до ФК Абекор:

  • заяву, що складається в довільній формі та повинна містити відомості про предмет лізингу, бажаний строк лізингу, інші відомості;

  • документи, що необхідні для проведення належної перевірки клієнта за переліком, що надається йому ФК Абекор після отримання вищезазначеної заяви;

  • інші документи на вимогу ФК Абекор.

Загальна вартість послуг фінансового лізингу (загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками) визначається:

  • в довідках, листах або будь-яким іншим доступним для клієнта чином, що формується та надається клієнту до укладання договору фінансового лізингу, на підставі заяви клієнта щодо надання йому послуг фінансового лізингу.

Розмір винагороди ФК Абекор може становити від 5 до 40 відсотків річних від предмету фінансового лізингу, що визначається залежно від предмету лізингу (його вартості та інших характеристик), строку лізингу та інших факторів, та за спільною згодою клієнта і ФК Абекор погоджуються шляхом укладання між ними договору фінансового лізингу.

Найменування особи, яка надає посередницькі послуги: посередники відсутні.

Наявність у клієнта права на відмову від договору фінансового лізингу та строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору фінансового лізингу, а також інші умови використання права на відмову від договору фінансового лізингу:

Клієнт не має права на відмову від укладеного договору фінансового лізингу, за виключенням права на розірвання договору, що наведене нижче.

Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір фінансового лізингу:

Клієнт має право в односторонньому порядку розірвати договір фінансового лізингу не раніше 3 (трьох) календарних місяців з дати передачі предмету лізингу у лізинг. При цьому клієнт зобов’язаний повідомити ФК Абекор про намір розірвати (припинити дію) договір фінансового лізингу письмово не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати його розірвання, а також, за вимогою ФК Абекор, сплатити йому протягом 10 (десяти) банківських днів з дати отримання його повідомлення, але в будь-якому випадку до дати розірвання (припинення дії) договору, в повному обсязі суму лізингових платежів, строк оплати яких настав на дату припинення договору фінансового лізингу, та інші суми, що встановлені договором фінансового лізингу, що несплачені на дату розірвання договору фінансового лізингу. А також штраф за дострокове розірвання (припинення дії) договору в розмірі 5 (п’яти) місячних лізингових платежів.

У разі дострокового припинення дії договору фінансового лізингу клієнт зобов’язаний повернути предмет лізингу в стані в якому він був переданий, з урахування його нормального зносу. Якщо предмет лізингу не відповідає цим вимогам, ФК Абекор має право виконати ремонт самостійно або доручити його виконання третім особам з метою відновлення стану предмету лізингу, а клієнт зобов’язаний відшкодувати витрати на ремонт та фактичні збитки ФК Абекор. Таке відшкодування здійснюється клієнтом шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ФК Абекор протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання ним рахунку-фактури.

Також, договір фінансового лізингу може бути розірвано за згодою сторін, або за рішенням суду на вимогу клієнта у разі істотного порушення договору ФК Абекор та в інших випадках, встановлених законом.

Права дострокового виконання договору фінансового лізингу, а також наслідки таких дій:

Повідомивши про це ФК Абекор за 10 календарних днів до дня сплати Клієнт має право:

сплатити наперед декілька чергових платежів по договору фінансового лізингу.

достроково викупити предмет лізингу. В момент сплати залишкової вартості предмету лізингу до клієнта переходить право власності на предмет лізингу.

Порядок внесення змін та доповнень до договору фінансового лізингу:

Зміни та доповнення до договору фінансового лізингу вносяться:

за згодою сторін, шляхом укладання відповідних договорів про внесення змін до договору фінансового лізингу;

за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених законом.

Істотним є таке порушення стороною договору фінансового лізингу, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги:

Процентна ставка є незмінною протягом усього строку договору фінансового лізингу. Встановлений договором розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшено ФК Абекор в односторонньому порядку.

Порядок вирішення спорів між клієнтом та ФК Абекор:

Усі спірні питання та/або розбіжності, що виникають між ФК Абекор та клієнтами, вирішуються шляхом взаємних консультацій та переговорів між ними.

У випадку неможливості врегулювання спорів між ФК Абекор та клієнтом шляхом переговорів, для їх вирішення клієнт може звернутися до компетентного державного органу (органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності ФК Абекор або суду, відповідно до вимог чинного в Україні законодавства.

Законодавство не передбачає застосування ФК Абекор гарантійних фондів чи компенсаційних схем, для виконання ним зобов’язань з надання послуг фінансового лізингу, та такі в останнього відсутні.

Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг:

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АБЕКОР» - 04080, Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 82а, корп. Б, офіс 144. Телефон: (044) 206-85-70 (згідно тарифів на послуги зв’язку, що визначені ПАТ «Укртелеком»). Електронна пошта: abekorfc@ukr.net

Контактна інформація органів, які здійснюють державне регулювання щодо діяльності ТОВ «ФК «АБЕКОР»:

Національний банк України
адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9
тел: 0-800-505-240
e-mail: nbu@bank.gov.ua

Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві
e-mail: zvernen@dpss.gov.ua
адреса: 04053, м. Київ, вул. Некрасовська, 10/8